Warenkorb ()
cload

Sicher bestellen

10% Rabatt für NEUKUNDEN - Code: td10

Haben Sie eine Frage?

Phone Icon 30 Tage Garantie!

Conditie

Algemene voorwaarden en klantinformatie

Ik. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende zakelijke voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als leverancier (HS Activa Ltd.) sluit via de website hs-activa.com. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eventuele voorwaarden die u heeft gebruikt, in strijd met.

(2) In de zin van de volgende regelgeving is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Met de vermelding van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten onder de voorwaarden vermeld in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de "Afrekenen"-pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden , worden alle bestelgegevens vervolgens weer weergegeven op de weergegeven besteloverzichtspagina.
Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze onlineshop of u wordt eerst naar de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem geleid.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instant-betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel.
Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om hier alle informatie nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door de bestelling via de "kopen"-knop te verzenden, verklaart u op juridisch bindende wijze akkoord te gaan met het aanbod, waardoor het contract tot stand komt.

(4) Uw vragen over het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er dus voor te zorgen dat het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 contractperiode/beëindiging abonnementscontracten

(1) De tussen u en ons gesloten abonnementsovereenkomst heeft een onbepaalde duur. Het contract kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 weken tot het einde van de maand (tenzij anders bepaald in de respectievelijke offerte). De beëindiging moet in tekstvorm zijn (bijv. e-mail).

(2) Het recht op beëindiging zonder opzegtermijn om gegronde redenen blijft onaangetast.

§ 4 retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie komen

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Bent u ondernemer, dan geldt ook:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of overdracht van zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de voorbehouden goederen is overgegaan.

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop en aanvaarden wij de overdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te incasseren. Als u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen aan de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de vrij te geven zekerheden.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantieregeling het volgende:

a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zijn overeengekomen als de kwaliteit van het artikel, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Als het verhelpen van het gebrek niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. Het herstel van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van rectificatie zijn wij niet verplicht de verhoogde kosten te dragen die ontstaan ​​door het naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering brengen van de goederen, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verlaging van de deadline is niet van toepassing:

- toerekenbare schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid die aan ons kan worden toegeschreven en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- als we het defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de staat van het artikel hebben aangenomen hebben;
- in het geval van zaken die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale gebruik en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt;
- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing.Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover dit de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet intrekt (gunstigheidsbeginsel)

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon onder publiekrechtelijk of een bijzonder publiekrechtelijk fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II. Klantinformatie

1. Identiteit van verkoper

HS Activa Ltd.
Industrial Estate, Mariah Building – Triq il-Kappar
4003 Mosta
Malta
E-mail:[email protected]

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu /odr .

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Contractsluiting" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie bij overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

3.3. Als u buiten het online winkelwagensysteem om een ​​offerte aanvraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria voor het koperszegel van Händlerbund Management AG en de Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, die kan worden bekeken op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatsinstrumente .pdf en https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Essentiële kenmerken van het goed of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betaalmethoden

6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.U moet ook de kosten dragen die zijn gemaakt voor de overboeking in gevallen waarin de levering is gedaan aan een EU-lidstaat, maar de betaling is gedaan buiten de Europese Unie

6.4. De voor u beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.5. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer genoemd transportbedrijf of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren, zelfstandig heeft ingeschakeld.

Bent u ondernemer, dan is bezorging en verzending op eigen risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie” bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

9. Contractduur / beëindiging

Informatie over de looptijd van het contract en de opzegvoorwaarden vindt u in de regeling "Contractduur/beëindiging voor abonnementscontracten" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I), evenals in het betreffende aanbod.

t3>

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 19-11-2018

.