Warenkorb ()
cload

Sicher bestellen

10% Rabatt für NEUKUNDEN - Code: td10

Haben Sie eine Frage?

Phone Icon 30 Tage Garantie!

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van reden op te zeggen.
De opzegtermijn is één maand vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u één of meerdere goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze worden geleverd of worden;

- waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is de laatste goederen in bezit heeft genomen, als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van één bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HS Activa Ltd., Industrial Estate, Mariah Building, MST 4003, Mosta / Malta), e-mailadres: [email protected]) een duidelijke verklaring sturen (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan door ons wordt aangeboden, de goedkoopste standaard heeft gekozen levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan HS Activa retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

BELANGRIJK: Neem contact met ons op via e-mail ([email protected]) VOORDAT u de goederen naar ons terugstuurt! We zoeken graag samen naar een oplossing!

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

uitsluiting ofVervalredenen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na de sluiting kunnen worden geleverd van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde gebonden is aan schommelingen op de markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen als ze na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd met andere goederen;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan HS Activa Ltd., Industrial Estate, Mariah Building, MST 4003, Mosta / Malta, e-mailadres: [email protected] :

- Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

.